Word VBA教程:创建用户窗体

若要创建自定义对话框,必须创建“用户窗体”。若要创建用户窗体,请在“Visual Basic 编辑器”的“插入”菜单上单击“用户窗体”。

可使用“属性”窗口更改窗体的名称、行为和外观。例如,若要更改窗体的标题,可设置Caption属性。

Word VBA教程

Word VBA参考教程:目录1 Word VBA参考教程:目录2
Word VBA参考教程:目录3 Word VBA参考教程:目录4
Word VBA参考教程:目录5 Word VBA参考教程:目录6
Word VBA参考教程:目录7 Word VBA参考教程:目录8
Word VBA参考教程:目录9 Word VBA参考教程:目录10
版权所有 © 中山市飞娥软件工作室 证书:粤ICP备09170368号