Word VBA教程:Gap属性

返回或设置标注线尾端与文本区边框之间的水平距离(以磅为单位)。Single 类型,可读写。

VBA示例

本示例设置活动文档中图形 1 的标注线与文本区边框间的距离为 3 磅。只有图形 1 为标注时,本示例才有效。


Dim docActive As Document
Set docActive = ActiveDocument

docActive.Shapes(1).Callout.Gap = 3

Word VBA教程

Word VBA参考教程:目录1 Word VBA参考教程:目录2
Word VBA参考教程:目录3 Word VBA参考教程:目录4
Word VBA参考教程:目录5 Word VBA参考教程:目录6
Word VBA参考教程:目录7 Word VBA参考教程:目录8
Word VBA参考教程:目录9 Word VBA参考教程:目录10
版权所有 © 中山市飞娥软件工作室 证书:粤ICP备09170368号